Lubartów, wrzesień 2020

#BIPdokawy
Naczelny Sąd Administracyjny

Minął kolejny rok, w którym władze są zobowiązane przedstawić Raport o stanie Gminy Miasto Lubartów. Pisaliśmy na stronie www.molubartow.com dlaczego Raport jest, naszym zdaniem, niezbyt czytelny. Trudno porównać rok do roku, jeśli przyjmuje się inne wskaźniki.

Raport o stanie Gminy Miasto Lubartów

To, co wynika z dokumentu, to fakt, że w mieście nie maleje liczba osób uzależnionych od alkoholu. Zwiększyła się liczba osób zobowiązanych do podjęcia leczenia odwykowego. Obrót ze sprzedaży alkoholu wzrasta. Z jednej strony – miasto zarabia, z drugiej – w budżecie miasta co roku przeznaczamy określoną kwotę na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2020 – 445.700,00 zł. Plus przeciwdziałanie narkomanii, które nierzadko idą w parze – 54.300,00 zł.

O te pieniądze mogą wnioskować organizacje pozarządowe. W konkursach i poza konkursami.

Głównym celem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 było ograniczenie liczby osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od alkoholu oraz innych środków psychotropowych, a przede wszystkim negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Właściwie nie wiemy, czy się udało. Jeśli liczba uzależnionych od alkoholu nie spada, to dobrze byłoby wiedzieć, czy proponowane działania z roku na rok są takie same. Dlatego złożyliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, czyli kopii wniosków składanych w trybie konkursowym i pozakonkursowym o dofinansowanie w latach 2017 – 2019  wraz z listą przyznanych dotacji i wysokością przekazanych środków finansowych. Urząd poinformował nas, że kopie wniosków w trybie pozakonkursowym są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, podobnie jak listy przyznanych dotacji. Natomiast wnioski w trybie konkursowym możemy sobie obejrzeć na miejscu, w urzędzie, jak się umówimy.

My się umawiamy, że po rozstrzygnięciu konkursu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby te również opublikować w BIP. I dlatego po bezskutecznym wezwaniu, złożyliśmy skargę do WSA. W swoim rozstrzygnięciu Sąd w ogóle nie odniósł się m.in. do tego, że Urząd udostępnił nam niepełną informację, a po resztę wnioskowanych dokumentów Urząd kazał nam przyjść osobiście, wbrew temu, co wskazałyśmy we wniosku - w jakiej formie ma to być przekazane i naszą skargę odrzucił.

Nie zgadzamy się z argumentacją.

Dlatego sprawa – za pośrednictwem Poradni Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska - trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, do którego nasza pełnomocniczka złożyła skargę.