Kandydat na Burmistrza - Piotr Skubiszewski

 

Szok! Ktokolwiek widział? Wszyscy widzą!
Zgodnie z zapowiedzią, przedstawiamy kolejnego kandydata na Burmistrza Miasta Lubartów.
Przy wjeździe do Lubartowa, wita nas baner Piotra Skubiszewskiego z życzeniami wesołych świąt i dobrych wyborów w 2018 roku. To już wydatki na kampanię, czy jeszcze nie?
W swojej „pożegnalnej” deklaracji Piotr Skubiszewski pisał, że mimo złożenia mandatu radnego będzie dalej pomagał mieszkańcom. I że będzie obecny na każdej kolejnej sesji Rady Miasta w Lubartowie i uczestniczył w nich, jako mieszkaniec, gdyż sprawy samorządu są dla niego bardzo ważne. Chyba nie może, albo już nie są. Jeszcze bardziej nie mógłby, gdyby sesje, zgodnie z propozycją radnego – odbywały się w godzinach przedpołudniowych. 
Piotr Skubiszewski, poprzednio startował na radnego z KWW Niezależni Razem zdobywając 131 głosów. Obecnie również deklaruje, że będzie startował z komitetu obywatelskiego.  W 2017 zrezygnował z mandatu ze względu na podjęcie pracy w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Jest również Wiceprezesem Zarządu Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina.
Radny Piotr Skubiszewski popierał obecnego Burmistrza Janusza Bodziackiego. Głosował za udzieleniem mu absolutorium z wykonania budżetu za 2014 i 2015 rok. Był obecny na 121 głosowaniach, w tym 115 razy na „tak”. Cztery razy projekty uchwał nie znalazły aprobaty radnego. Jakie to projekty? W sprawie wystąpienia Gminy Miasto Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Lubartów i ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lubartów w 2014 roku. 
Jeśli chodzi o tę ostatnią, to nie chodziło o podwyżkę, tylko utrzymanie pensji na takim samym poziomie. 
Wstrzymał się dwukrotnie od głosu: w sprawie statutu MOPS Lubartów oraz wieloletniej prognozy finansowej w 2015 roku. Nie był obecny na 32 głosowaniach. O co pytał radny w imieniu swoich wyborców na sesjach? 

O modernizację ulicy Akacjowej, remont części nawierzchni ulicy Świerkowej, odśnieżanie, remont ulicy Partyzanckiej, Jesionowej i Dębowej. 
W każdym razie, odpowiadając na nasze pytania radny stwierdził, że niektóre cele, które chciał spełnić od początku kadencji udało się wykonać w ramach budżetu obywatelskiego jak np. budowa monitoringu miejskiego. Automatyczne toalety publiczne czekają na realizację. Według radnego Rada Miasta Lubartów powinna zająć zdecydowane stanowisko odnośnie „zielonego baraku” i skonsultować zmiany nazw ulic z mieszkańcami.  To drugie się stało – teoretycznie. 
Radny Skubiszewski stwierdził, że w wyjątkowych wypadkach zwracał się do urzędu na piśmie, na ogół rozmawiał z urzędnikami o potrzebach mieszkańców. Więc nie możemy powiedzieć o jakich i co udało się zrobić. 
Aktualnie, do zadań kandydata na burmistrza Lubartowa należy przygotowywanie rozstrzygnięć nadzorczych nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, w tym uchwał rad gmin i rozpatrywanie skarg mieszkańców.

Ktoś? Coś?