Lubartów, sierpień 2019

Kataster?

Spokojnie to tylko jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach lokalach, ich właścicielach.

Powiat Lubartowski mapa

Odwiedzaliście profil społecznościowy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii?
Znajdują się tam informacje, że niemal wszystkie powiaty w Polsce udostępniają informację o sieciach uzbrojenia terenu w ramach zintegrowanej usługi WMS - Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT).
Z kolei w internetowych ogłoszeniach o sprzedaży nieruchomości umieszczane są linki do serwisu www.geoportal.gov.pl, gdzie można obejrzeć lokalizację działki. 
Z nadsyłanych do nas pytań wynika, że w Powiecie Lubartowskim występują rozbieżności w mapach EGiB, co wymusza niepotrzebne ponoszenie kosztów przez właścicieli działek, by nanieść faktyczny pierwotny stan posiadania.
Dlatego zapytaliśmy Starostwo, jak to wygląda w praktyce.

1.    Czy zgodnie z wnioskiem Głównego Geodety Kraju, Starostwo Powiatowe w Lubartowie przekazuje dane do ogólnopolskiej bazy ewidencji gruntów i budynków?

W przepisach powszechnie obowiązującego prawa nie występuje pojęcie ogólnopolskiej bazy ewidencji gruntów i budynków, a także Główny Geodeta Kraju nie składał wniosku do tutejszego starostwa o przekazanie danych. Starosta Lubartowski realizując zadnia wynikające 
z art. 7 d ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne prowadzi 
i udostępnia dla obszaru powiatu lubartowskiego bazy danych:
•    ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
•    geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
•    rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN),
•    szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG),
•    obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500).
Starosta Lubartowski udostępnia usługę przeglądania baz danych EGiB i GESUT za pomocą usługi Web Map Service (WMS). Udostępnienie wynika z art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Udostępniane mapy przeglądać można za pomocą prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju publicznego geoportalu pod internetowym adresem https://www.geoportal.gov.pl/. W ramach prowadzonego m.in. na terenie powiatu lubartowskiego projektu RPO „e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie geoportalu powiatu lubartowskiego wraz pakietem e-usług umożliwiających elektroniczne załatwienie spraw np. zakupu mapy zasadniczej, wypisu z ewidencji gruntów i budynków itp.
Dodatkowo, na podstawie art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne, Starosta Lubartowski dokonał zasilenia prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju centralnego repozytorium zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (CRZSIN) w zakresie następujących jednostek ewidencyjnych:
060801_1 Lubartów Miasto,
060803_2 Firlej,
060806_4 Kock Miasto,
060810_4 Ostrów Lubelski Miasto.
Warunkiem zasilenia CRZSIN jest doprowadzenie bazy danych ewidencji gruntów 
i budynków do zgodności z wprowadzonym modelem pojęciowym opisanym, w znowelizowanym w 2015 r.,  rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Załącznik nr 1a  Specyfikacja modelu pojęciowego danych ewidencji gruntów i budynków). W ramach projektu „e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” prowadzone są prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zmierzające do przekształcenia analogowych map ewidencji gruntów do postaci cyfrowej opisanej ww. załącznikiem do rozporządzenia. Po przekształceniu analogowych map będzie mogło nastąpić zasilenie CRZSIN kolejnymi jednostkami ewidencyjnymi. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) nie podlega udostępnieniu publicznemu. Na poniższej stronie internetowej umieszczony jest wykaz aktualizowany powiatów, które dokonały zasilenia CRZSIN
http://www.gugik.gov.pl/bip/zintegrowany-system-informacji-o-nieruchomosciach. 

2.    Czy i ewentualnie, kiedy była wykonywana modernizacja gruntów? Jeśli tak, to, w jakim zakresie całe miasto czy poszczególne ulice? Kto dokonywał tej modernizacji?

Dla jednostki ewidencyjnej 060801_1 Lubartów Miasto modernizacja ewidencji gruntów wykonana została w latach 2003-2004. Modernizacji ewidencji gruntów dokonał Starosta Lubartowski na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne. Zakres terytorialny obejmował całe miasto. W ramach prac sporządzono przede wszystkim numeryczną mapę ewidencyjną, założono ewidencję budynków i zaktualizowano użytki gruntowe.
 Ze względu na bardzo wysokie koszty nie były wykonywane prace związane 
z ustalaniem przebiegu granic działek ewidencyjnych bezpośrednio w ternie. W numerycznej mapie ewidencyjnej wykazano granice na podstawie archiwalnych dokumentów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podejście takie jest dopuszczalne 
w przepisach prawa, mianowicie zgodnie z § 57 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków: modernizacja ewidencji może być wykonywana etapami dostosowanymi do wysokości dostępnych na ten cel środków finansowych oraz priorytetów wynikających z potrzeb państwa, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz obywateli. Priorytetowe w tym zakresie dla Starosty Lubartowskiego jak i też dla Głównego Geodety Kraju jest objęcie cyfrowymi mapami ewidencyjnymi terenu całego powiatu. Mimo pozyskania na rzecz Powiatu Lubartowskiego znacznych kwot przeznaczonych w ramach projektu „e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” na geodezyjne bazy danych, proces cyfryzacji w skali powiatu nie zostanie zakończony. Po zakończeniu projektu analogowe (folia kreślarska) mapy ewidencyjne nadal pozostaną na następujących jednostkach ewidencyjnych:
060805_2 Kamionka: w 18 obrębach z 25 (ok. 11 800 działek),
060808_2 Michów: w 25 obrębach z 37 (ok. 16 800 działek).

3.    Ile środków finansowych otrzymało Starostwo Powiatowe na likwidacje błędów w zasobach (przy przeprowadzaniu digitalizacji) w 2018 r i jak zostały one wykorzystane?

Starostwo Powiatowe nie otrzymuje środków na „likwidację błędów w zasobach (przy przeprowadzaniu digitalizacji)”. W ramach corocznej dotacji otrzymywanej od Wojewody Lubelskiego na zadania opisane w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne w roku 2018 wykonano na łączną kwotę 105 834,95zł:
•    stabilizacja, pomiar oraz wyrównanie 93 punktów osnowy wielofunkcyjnej (poziomej 
i wysokościowej 3 klasy-baza danych BDSOG) na kwotę 94 789,95zł,
•    dokumentację geodezyjną (4 sztuki) do prowadzonych postępowań administracyjnych za kwotę 9 200 zł,
•    ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnokrajowym: 1 845 zł.
W ramach projektu „e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” dla Powiatu Lubartowskiego w latach 2017-2020 przeznaczona jest kwota 11 921 824,96 zł.
Dopiero po zrealizowaniu priorytetowego zadania jakim jest przekształcenie do postaci cyfrowej ewidencji gruntów i budynków mogą być realizowane zadania zmierzające do podniesienia dokładności punktów granicznych. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z § 82 ust 1. ww. rozporządzenia: przy przeprowadzaniu modernizacji ewidencji, której jednym z celów jest konwersja mapy ewidencyjnej prowadzonej w postaci nieelektronicznej do postaci elektronicznej, w przypadku braku możliwości określenia położenia punktów granicznych w sposób, o którym mowa w § 61 ust. 1, numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą punktów granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy wyznaczone zostanie na podstawie istniejących materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z błędami średnimi nieprzekraczającymi:

1) 3,0 m – w przypadku gdy punkty graniczne należą do działek ewidencyjnych obejmujących grunty położone na obszarach wiejskich poza zwartą zabudową;
2) 0,60 m – w przypadku gdy punkty graniczne należą do działek ewidencyjnych położonych na obszarach miast oraz obejmujących grunty zwartej zabudowy na obszarach wiejskich.
i dalej w ustępie 3:
3. Dane, określające położenie punktów granicznych z błędem średnim większym niż 0,30 m względem osnowy geodezyjnej 1 klasy, które użyte zostały do numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych, zastępuje się, zgodnie z zasadami określonymi w § 45–47 lub w procesie modernizacji ewidencji, dostępnymi dla organu danymi dokładniejszymi, nawet jeżeli te nowe dokładniejsze dane nadal określają położenie punktów granicznych z błędem średnim większym niż 0,30 m, a brak jest możliwości określenia położenia tych punktów granicznych z błędem średnim nieprzekraczającym 0,30 m.
Prawodawca dopuścił możliwość ujawniania w bazie danych ewidencji gruntów i budynków punktów granicznych niespełniających standardów dokładnościowych. 
Każdy punkt graniczny ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków powinien mieć przypisany atrybut tzw. BPP błąd średni położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy. Atrybut ten w zależności od zastosowanej technologii pomiaru może przyjmować wartość:
BPP=1     0.00m – 0.10m
BPP=2     0.11m – 0.30m
BPP=3     0.31m – 0.60m
BPP=4     0.61m – 1.50m
BPP=5     1.51m – 3.00m
BPP=6      powyżej 3.00m
Co jednoznacznie wynika z przepisów, pojęcie błędu położenia punktu granicznego jest pojęciem z zakresu metrologii czyli nauki dotyczącej sposobów dokonywania pomiarów oraz zasad interpretacji uzyskanych wyników oraz osiąganych błędach pomiarowych wynikających z zastosowanych technologii pomiarowych. Nie można tego utożsamiać z rzekomym błędnym działaniem Starosty Lubartowskiego jako organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków oraz przeprowadzającego modernizację tejże ewidencji.