Lubartów, sierpień 2019

Ile kosztuje referendum?

Lubartowski Ratusz

Każdy, kto ma mgliste pojęcie o finansach publicznym i konstrukcji budżetu w samorządzie wie, że obowiązkowe jest tworzenie tzw. rezerwy ogólnej, przewidzianej na nieprzewidziane wydatki.

W budżecie na 2019 radni przegłosowali jej wysokość na 130.000,00 zł. Ta sama osoba wie, że w przypadku niewykorzystania tych środków, one nie „przepadają” -po prostu konstruuje się budżet na rok kolejny. To też odpowiedź na argument, typu – zabraknie nam, żeby do czegoś dołożyć. Od tego jest budżet, ponieważ dokładnie jest to PLAN dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów PLUS założenie wiadomych i niewiadomych, czyli rezerwy celowe (np. budżet obywatelski, zarządzanie kryzysowe) i rezerwa ogólna.

Jak wygląda procedura uchwalania budżetu, opisywaliśmy na stronie lubartow.mamprawowiedziec.pl w artykułach „Samorząd bez tajemnic”. Widzimy potrzebę dalszej edukacji na tym polu i do tematu wkrótce wrócimy.

Tymczasem, odnośnie i wbrew publicznie głoszonym tezom, zweryfikowanym przez nas z odpowiedzią Urzędu Miasta, informujemy, że wydatki na referendum w wysokości około 66 tysięcy złotych wrócą do mieszkańców Lubartowa w postaci diet.

Jeśli chodzi o koszty referendum, to Burmistrz Miasta napisał nam, że „w budżecie Miasta Lubartów na rok 2019 nie przewidziano środków na organizację referendum”. Nas to nie dziwi. My też nie przewidywaliśmy, że niespełna rok po wyborach taka sytuacja się zdarzy.

I takim okolicznościom przyrody służy pozycja budżetowa – rezerwa ogólna.

Wg urzędu, na referendum wydamy z miejskiej kasy 65.888,00 zł, nie, jak manipulują przeciwnicy referendum 170 000 – 200 000.

Zobaczymy na ile zgodne będą te szacunki, w każdym razie pieniądze te przede wszystkim zasilą portfele mieszkańców Lubartowa, członków komisji. Ile konkretnie? Tyle samo, ile dla członków komisji wyborczych, czyli:

- dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych — 500 zł

- dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych — 400 zł

- dla członków obwodowych komisji wyborczych — 350 zł.

Po przekroczeniu wymaganego progu frekwencji, zostaną rozpisane nowe wybory. Które, podobnie jak inne wybory, są finansowane ze Skarbu Państwa, o czym mowa w art. 191 Kodeksu wyborczego.

I z których gros środków – podobnie, jak z miasta – trafi do mieszkańców w postaci diet dla członków Komisji. W 2018 roku konkretnie tyle:

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosiła 186.921,00 zł, w ciągu roku 2018 otrzymano dotację w wysokości 181.569,80 zł na:

                                                                                                                          Plan                   Wykonanie

- urzędy nacz. organów władzy - aktualizacja spisu wyborców                               4.470,00                   4.470,00

- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj, wójtów, ...                              182.451,00                177.099,80

Kwota 200 tys. zł, czyli 177.099,80 głównie na wynagrodzenia członków Komisji wyborczych ze środków pochodzących – Uwaga! (ta uwaga jest także w celach edukacyjnych dla radnych)- raz jeszcze: z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Nie. To nie jest dla nas marnotrawienie środków. To są wydatki na demokrację.