Lubartów, listopad 2019

Nie(sprawność). Na poważnie chcieliśmy wyjść ze Związku Komunalnego, czy tylko tak trochę?

Rada Miasta uchwala wyjście ze Związku. Związek ponagla Burmistrza do wykonania uchwały. Burmistrz odpowiada Związkowi, że jak chcą, to przecież mogą sobie poczytać na BIP, do czego został zobowiązany.  Pisma krążyły, radni obradowali, Lubartów na dwóch sesjach wyszedł i nie wyszedł i po sprawie

Uchwała Rady Miasta Lubartów (ZKGZL)

Puśćmy wodze fantazji, a co! Wyobraźmy sobie, że Rada Miasta uchwala obniżkę stawek podatku od nieruchomości. Ale Burmistrz nie wydaje polecenia pracownikom i do mieszkańców trafiają decyzje płatnicze w poprzedniej wysokości. Niemożliwe! Dlaczego?

Przez pół roku od podjęcia uchwały o wyjściu Gminy Miasto Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, w istocie nie stało się nic. Nic, czyli uchwała Rady Miasta nie została zrealizowana.

Zgromadzenie ZKGZL

Rzeczywiście, nie ma ustawowo określonego czasu na wykonanie uchwały, ale wiadomo, że niektóre wymagają więcej działań, a co za tym idzie – czasu i planu. W naszej konstrukcji samorządu lokalnego mamy dwa organy. Organ uchwałodawczy, czyli Radę Miasta i wykonawczy, czyli Burmistrza. Rada podjęła uchwałę o wyjściu ze Związku, co powinno się dalej wydarzyć? Dalej Burmistrz powinien zdecydować, jak i kiedy zrealizuje uchwałę. Co to znaczy: jak? W tej sytuacji – zawiadomić Związek, uchwalić Regulamin, rozpisać przetarg na wywóz śmieci itd. Dużo pracy, więc trzeba byłoby zabrać się do tego od razu. 


Przy okazji – Rada nie tylko podejmuje uchwały, ale też kontroluje działalność Burmistrza. Tak działa Komisja Rewizyjna, ale i poszczególni radni mogą zadawać pytania i wnosić interpelacje.  


Na takie zapytanie, radny Krówczyński uzyskał odpowiedź, że uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, Burmistrz zarządził konsultacje Regulaminu utrzymania porządku i czystości, nieznane są koszty funkcjonowania systemu, ani stawki. Koszty funkcjonowania systemu na terenie Miasta Lubartów będą znane po przeprowadzeniu niezbędnych postępowań przetargowych, natomiast stawki za wywóz odpadów nie zostały jeszcze oszacowane z uwagi na trwające konsultacje dotyczące systemu gospodarowania odpadów. A był to maj, czyli dwa miesiące po podjęciu uchwały. I żadne pismo informujące Związek, że z niego wystąpiliśmy do niego nie trafiło. Co powinno się stać w pierwszej kolejności. I stawki znane nie były, bo żadne postępowania przetargowe ogłoszone nie zostały. 
Czas mijał i doszliśmy do 26 września, kiedy Rada uznała, że trzeba uchylić uchwałę o wyjściu ze Związku. Wrzesień jest nieprzypadkowy, ponieważ to ostatni miesiąc, kiedy mogliśmy skutecznie wyjść ze Związku od nowego roku. 

Uchwała Rady Miasta Lubartów - ZKGZL

Zatem kiedy, w ciągu pół roku Burmistrz zamierzał poinformować Związek? I kiedy ogłosić przetarg? Inicjatorzy uchwały o pozostaniu w Związku powołują się na zmianę przepisów, a samą uchwałę przyniesiono na sesję 26 września. 


Wcześniej, 2 września 2019 zebrał się Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej i podjął uchwałę o unieważnieniu przetargu, w którym Lubartów nie występował. Kolejny projekt już uwzględniał Lubartów, właśnie dlatego, że uchwała Rady Miasta nie została wykonana. 


Przedstawiciele Związku zadecydowali o przygotowaniu i przesłaniu do Burmistrza Miasta Lubartów pisma w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Lubartów w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (protokół z posiedzenia Zarządu ZKGZL).
Nic dziwnego, bo Statut Związku mówi: Każdy Uczestnik może wystąpić ze Związku z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec roku kalendarzowego. Więc gdzie to wypowiedzenie?


Informacja publiczna – To zarówno pismo Zarządu, jak i odpowiedź Burmistrza. Zawnioskowaliśmy o jedno i drugie. 
I tu uwaga – podajemy pełną treść pisma z 6 września, które Zarząd Związku skierował do Burmistrza.

Szanowny Panie Burmistrzu,
W związku z podjętą przez Radę Miasta Lubartów w dniu 26 marca 2019 r. Uchwałą Nr VI/28/2019 w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, ponownie prosimy o rozpoczęcie jej realizacji i dostarczenie wskazanej uchwały w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma (podkreśl. red.) do Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
Zarząd Związku stwierdza, że trwająca od wielu miesięcy bierność Burmistrza Miasta Lubartów w zakresie jej realizacji, w przypadku wycofania się miasta z zamiaru wyjścia ze Związku, może przyczynić się do poważnego w skutkach zakłócenia w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta Lubartów w ramach Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, a co będzie z tym związane trudnej do przewidzenia skali podwyżek opłat.
W chwili obecnej Biuro Związku prowadzi działania związane z przygotowaniem systemu odbioru odpadów na lata 2020-2021. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszenie przetargu na odbiór odpadów od mieszkańców Miasta Lubartów odbywa się w trybie zamówienia przekraczającego równowartość 221.000 Euro netto, co powoduje określone konsekwencje, przedłużające procedury przetargowe. Dodatkowo niezbędne jest ogłoszenie postępowania przetargowego na usługę zagospodarowania frakcji m.in. gruzu i popiołu. 
Równie istotnym z punktu widzenia mieszkańców Lubartowa zagadnieniem jest organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) dla Miasta Lubartów.
Jego utrzymanie przez Związek również wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego.
Z analizy ilości odpadów trafiających do PSZOK-u oraz ilości osób korzystających wynika, że zlokalizowany na ul. Nowodworskiej w Lubartowie PSZOK ma duże obciążenie i jest ważnym uzupełnieniem systemu dla mieszkańców Miasta Lubartów.
Jego utrzymanie przez Związek również wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego.
Alternatywą Związku jest uruchomienie w szerszym zakresie PSZOK-u w Nowodworze, co również wymaga wcześniejszych szczegółowych uzgodnień i działań.
Kolejnym zagadnieniem jest uzgodnienie sposobu i terminów zamiany będących własnością Związku pojemników na odpady komunalne. Termin zamiany pojemników w sytuacji, gdy odbiór odpadów będzie świadczyć firma inna niż obecnie świadcząca usługę na terenie Miasta Lubartów musi być zsynchronizowany z końcem roku.
Należy również mieć na uwadze konieczność dostarczenia właścicielom nieruchomości, przed końcem tego roku, harmonogramów odbioru odpadów w 2020 r., co również będzie możliwe po wyłonieniu odbiorcy na terenie miasta.
W trosce o wysoki standard i dobro mieszkańców Lubartowa, Zarząd Związku oczekuje niezwłocznego zajęcia stanowiska przez Pana Burmistrza w sprawie realizacji Uchwały Rady Miasta Lubartów Nr VI/28/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
Działalność Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej to przede wszystkim zgodna współpraca wszystkich uczestniczących w Związku gmin, która na co dzień realizowana jest poprzez sprawne wykonanie założonych harmonogramów działań, wynikających wprost z przepisów prawa, a odnoszących się do gospodarki odpadami komunalnymi.
Jako burmistrz zarządzający największą gminą naszego Związku ponad wszelką wątpliwość zdaje sobie Pan sprawę, że problem zagospodarowania odpadów i związany z tym ogólnopolski wzrost cen, jest zagadnieniem wrażliwym społecznie i wywołującym wiele emocji.
Te emocje w ostatnim okresie były starannie podsycane przez niektórych przedstawicieli miasta Lubartów, co wyraźnie utrudniło relacje między Miastem Lubartów, a pozostałymi gminami.
Jako zarząd Związku wzywamy Pana do wzniesienia się ponad doraźne cele polityczne i niezwłoczną deklarację co do dalszej współpracy Miasta Lubartów ze Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej.
  Przewodniczący Zarządu Paweł Woźniak
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dariusz Trąbka

 

W tym miejscu słychać chichot, żeby nie powiedzieć – rechot. Bo to przedstawiciele Zarządu Związku domagają się działań związanych z realizacją uchwały Rady Miasta od Burmistrza miasta. Żebyśmy nie zostali bez PSZOK-u, pojemników i odbiorcy odpadów. A jak wiemy, 6 września, czyli w dacie tego pisma, przetarg na odbiór odpadów przez miasto Lubartów ogłoszony – nie został. A jest to, jak czytamy, wezwanie ponowne. 

Jakie stanowisko zajął Burmistrz Lubartowa, w związku z tym wezwaniem?
W odpowiedzi na pismo z dnia 11 września 2019 r. w sprawie udostępnienia Uchwały NR VI/28/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, informuję, że przedmiotowa uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na oficjalnej stronie internetowej Miasta Lubartów pod linkiem: (adres linku)
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019, poz. 1429) tryb wnioskowy udzielania informacji publicznej ma zastosowanie jedynie w przypadku informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Pomijając fakt, że odpowiedź jest z 27 września, a udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, było to już po podjęciu uchwały o pozostaniu w Związku. Z którego, jak twierdzimy – w ogóle nie wyszliśmy, skoro wypowiedzenie do niego nie trafiło. Ani żadne ustalenia spraw poruszanych w piśmie Zarządu Związku nie zapadły. 
Co wybrzmiało podczas wrześniowej sesji:
możemy sprawić, że wykorzystując odpowiednio potencjał Związku, sortowni i wysypiska, zdobędziemy dodatkowe środki, które pozwolą obniżyć opłaty naszym mieszkańcom, mieszkańcom naszej gminy
Jak każdy z nas, mam sąsiadów, po lewo, po prawo, wiecie Państwo z niektórymi sąsiadami da się dogadać, z niektórymi troszkę mniej
Zakład funkcjonuje normalnie, nic się nie dzieje, śmieci są przetwarzane, więc te wszystkie…Ja rozumiem, że często były używane w kampanii wyborczej, natomiast kampania wyborcza się skończyła


Który z radnych wypowiedział powyższe kwestie, znajdziecie bez trudu w protokole z sesji z 26 września. Dzisiaj nie wiemy, jakie byłyby ceny odbioru odpadów w mieście, bo żaden przetarg nie został ogłoszony. 
Przy okazji „wychodzenia” ze Związku, opublikowaliśmy ceny odbioru odpadów w gminach Powiatu Lubartowskiego, nienależących do niego. Odsyłamy na stronę molubartow.com do materiału: Rozstania i powroty - Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.
Powtórzyliśmy pytanie.

Ale przy tej okazji wraca do nas inne – po co nam radni?