Lubartów, listopad 2019

Czego dowiemy się z Raportu o stanie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej?

W podsumowaniu Raportu, czytamy, że Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej wykonuje zadania związane z ochroną środowiska na terenie Gmin Uczestników Związku, jego działalność ulega ciągłym zmianom z powodów legislacyjnych, gospodarczych czy politycznych.

Te zmiany z powodów politycznych, to chyba dotyczące zmian w reprezentacji, bo inne nie przychodzą nam do głowy. Jeśli naszym czytelnikom przychodzą w tym miejscu inne, to prosimy o wskazanie - jakie.

W skład Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej wchodzi pięć gmin: Gmina Miasto Lubartów, Gmina Lubartów, Gmina Ostrów Lubelski, Gmina Ostrówek, Gmina Serniki.

Na koniec 2017 roku liczba mieszkańców zamieszkujących obszar Związku wynosiła 47.488 osób.

Liczba mieszkańców gmin ZKGZL

Źródło wykresu – Raport o stanie ZKGZL

 

Związek zakończył 2018 na minusie. Wydatki były wyższe, niż dochody na kwotę 630.935,86 zł, co stanowi niższy deficyt, niż Związek zakładał, ale wciąż nie jesteśmy na plusie. Istotną pozycją w budżecie była utworzona rezerwa na kwotę sporną z miastem Lublin.

Jak wynika z danych prezentowanych w Raporcie, Związek w 2018 roku nie pozyskał żadnych środków zewnętrznych.

 

Jak wygląda podział wydatków w ostatnich latach, możemy dowiedzieć się z kolejnego wykresu.

Wydatki ZKGZL 2009 - 2018

Obszar Związku został podzielony na sektory. 
- Gmina Ostrówek
- Gmina Serniki
- Gmina Ostrów Lubelski
- Gmina Miasto Lubartów – zabudowa wielorodzinna
- Gmina Miasto Lubartów – zabudowa jednorodzinna
- Gmina Lubartów  
W Raporcie czytamy:
„Frakcje odpadów gromadzonych selektywnie „u źródła”: 
• papier, 
• tworzywa sztuczne, 
• szkło opakowaniowe, 
• odpady zielone, 
• odpady wielomateriałowe. 
Ponadto frakcją zbieraną selektywnie ,, u źródła’’ jest popiół- zbierany w sezonie grzewczym.”
Gromadzone selektywnie, to po prostu segregowane przez mieszkańców.
Usługę odbioru odpadów z terenu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej świadczyły trzy firmy, w tym także nasze lubartowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. 
Miasto Lubartów składa się z dwóch sektorów: sektor zabudowy jednorodzinnej, według złożonych deklaracji obejmuje 7981 mieszkańców, natomiast sektor zabudowy wielorodzinnej obejmuje wg danych z 2018 roku 9533 mieszkańców Lubartowa. 
Mieszkańcy domów jednorodzinnych „wyprodukowali” więcej odpadów – 3.139,52 ton. Mieszkańcy budynków wielolokalowych – 2.500,32 tony.
Jak wyglądają ilości odpadów odebranych w pozostałych gminach?

Raport o stanie ZKGZL

Na terenie Związku funkcjonują cztery Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

- Nowodwór (gm. Lubartów),

- Luszawa (gm. Ostrówek),

- Brzostówka (gm. Serniki),

- Lubartów (gm.m.Lubartów).

Z lubartowskiego PSZOK-u korzystało 1819 mieszkańców domów jednorodzinnych i 300 mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Oprócz tego z punktu korzystało 759 osób zamieszkałych w pozostałych gminach członkowskich Związku i 100 osób będących właścicielami niezamieszkałych nieruchomości. Z kolei 42 mieszkańców Lubartowa korzystało również z PSZOK-u w Nowodworze.

ZKGZL zajmuje się także edukacją ekologiczną. Prowadził akcję „Cebulki za odpady”, „Sprzątanie świata”, lekcje i warsztaty ekologiczne oraz konkurs fotograficzny.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, należący do Związku, przyjął 39.751 ton odpadów, z czego 80% stanowiły niesegregowane odpady komunalne.

Największym „dostawcą” odpadów do ZZO było miasto Lublin, zgodnie z zawartą umową. W 2018 roku było to ponad 60% odpadów przyjętych do ZZO. Z tej ilości Zakład sprzedał 2.013 ton, natomiast 13.564 tony zagospodarowano, jako paliwo alternatywne, ok. 15 tys. ton odpadów, czyli niemal połowa zostało przekazane na składowisko odpadów, jako stabilizat. 

 

Dalej w podsumowaniu Raportu: Na kolejne lata planowane są inwestycje mające na celu minimalizację kosztów związanych z przetwarzaniem odpadów, które są też odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się rynek odpadów.

Aktualnie zwróciliśmy się do Związku o informację, dotyczącą wyboru oferenta w przetargu na odbiór odpadów z terenu gmin członkowskich ZKGZL. - została opublikowana.

O zmniejszaniu kosztów, a jak rozumiemy w konsekwencji – wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów słyszeliśmy wiele razy. Za to jeszcze nie słyszeliśmy o zrealizowaniu tych planów w praktyce. Może tym razem się uda?

Czego chcielibyście dowiedzieć się z Raportu o stanie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za rok 2019?

My chcielibyśmy się dowiedzieć, ile firm zajmujących się odbiorem odpadów było zainteresowanych podpisaniem umowy z ZZO w Wólce Rokickiej. I czym były spowodowane ewentualne odmowy.

Z informacji nieznajdujących się w Raporcie -  trwa organizacja kolejnego PSZOK-u w Ostrowie Lubelskim.