Lubartów, wrzesień 2019

Jak w Gminie Lubartów partycypują?

Sprawa ważna i aktualna, bo rok szkolny już się rozpoczął. Byliśmy ciekawi, ile organizacji wzięło udział w konsultacjach i jakie uwagi były zgłaszane. 


Według uchwały nr VIII/48/15 Rady Gminy Lubartów z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubartów
Wyniki konsultacji społecznych Wójt Gminy powinien przedstawić w terminie do 60 dni Radzie Gminy, mieszkańcom gminy: na stronie internetowej Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Do tego, wyniki konsultacji społecznych mogą być opublikowane w prasie o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń na terenie gminy.

Nie znaleźliśmy sprawozdania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, dlatego 2 października napisaliśmy wniosek o przesłanie wyników konsultacji w sprawie objętej Zarządzeniem Nr 54/19 z dnia 15-03-2019 r.
A konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i zespołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubartów.
Ważne, prawda?
 

VIII-Jak_w_Gminie_Lubartów_partycypują.j