Lubartów, sierpień 2019

Czekamy na odpowiedź Wojewody

Urząd Wojewódzki w Lublinie

Pisaliśmy o tym, że sama treść uchwały o podwyżkach diet, budzi nasze wątpliwości. Chcemy je rozwiać. W takich przypadkach, organem rozstrzygającym jest organ nadzoru, czyli w naszym przypadku Wojewoda Lubelski.

 

Dlatego skorzystaliśmy z naszego prawa i zwróciliśmy się, jako Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o zbadanie w trybie nadzorczym zgodności z prawem Uchwały nr X/72/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku — w sprawie: określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów

Jakie podnieśliśmy kwestie?

- Na dzień dzisiejszy, tj. 11. 09.2019 r. odmówiono nam wydania kopii opinii prawnej, wydanej do projektu uchwały, a ponieważ podczas sesji zgłoszono w związku z tą opinią wiele poprawek – nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wszystkie uwagi zostały uwzględnione.

- Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WNP-I.4131.147.2019.DK Wojewody Mazowieckiego wskazuje, że uchwała o wysokości diet nie ma mieć charakteru „wynagrodzeniowego”. Co prawda wyrok NSA określa, iż ryczałtowe naliczanie diety jest dopuszczalne – wnosimy jednak o zbadanie w tym kontekście, na ile i czy w ogóle wysokość potrąceń ma znaczenie dla określenia, czy uchwała nie ma charakteru „wynagrodzeniowego”.

 - Projekt uchwały został wprowadzony na sesji nadzwyczajnej za zgodą burmistrza, na wniosek którego została zwołana. Nie było to w żadnym razie zdarzenie nagłe, wymagające procedowania w trybie nadzwyczajnym.

- W projekcie uchwały i w samej uchwale nie wskazano źródła finansowania.

- Na ile, w kontekście nie ryczałtowego charakteru diety, która teoretycznie powinna być rekompensatą utraconych korzyści z powodu np. wykonywania pracy zarobkowej z powodu uczestniczenia w obradach organów organu uchwałodawczego i jego komisji – można rozważać takie rozwiązanie, że rekompensata za utracone zarobki i poniesione koszty jest wypłacana po złożeniu oświadczenia o poniesionych wydatkach?

- Jeżeli mamy do czynienia z ryczałtowym charakterem diety, to czy zgodnie z literalnym znaczeniem, przyjętym w obowiązującym prawodawstwie – jest możliwa i dopuszczalna zmiana jej wysokości, podczas, gdy orzecznictwo stoi na gruncie niewzruszalności wynagrodzenia ryczałtowego, poza decyzją sądów?

Czekamy.