Lubartów, wrzesień 2019

Kiedy pytają nas o Powiat Lubartowski...

Raport o stanie Powiatu Lubartowskiego

Wiecie, że w 2018 z lubartowskiego szpitala ubyło czterech lekarzy i jedenaście pielęgniarek? A wiecie, że zatrudnienie w administracji wzrosło o 5 osób? Może dowiedzieliście się, że w 2017 i 2018 Powiat Lubartowski nie zaciągał pożyczek?  

 

W tym roku po raz pierwszy mamy do czynienia z dokumentem opisującym stan gminy, czy powiatu. Jest to rok szczególny, ponieważ obecne władze opisują stan zastany po poprzednikach. Co o Raporcie mówi Ewa Zybała - Starosta Lubartowski?

W Raporcie nie oceniamy i nie komentujemy. Chcemy przekazać fakty przedstawione w czytelny sposób, tak aby każdy mógł sobie wyrobić opinię o stanie naszego samorządu. Chcemy przecież debatować o naszych wspólnych pieniądzach i naszych wspólnych planach na dalszą przyszłość działania.

 

A w kolejnym roku będziemy mogli porównać, jak sprawują się nasze władze.

A skoro o władzach…

Skład Prezydium Rady Powiatu Lubartowskiego VI kadencji (2018-2023)

Przewodniczący Rady Powiatu - Tomasz Marzęda

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

- Jerzy Zwoliński

- Jan Sławecki

Skład Zarządu Powiatu Lubartowskiego

Starosta Lubartowski - Ewa Zybała

Wicestarosta Lubartowski - Lucjan Mileszczyk

Etatowy Członek Zarządu Powiatu - Radosław Guz

Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu –

 Antoni Bielski (od 22 listopada 2018 roku do 28 grudnia 2018 roku)

- Jarema Paprocki (od 28 grudnia 2018 roku do 27 marca 2019 roku)

– Ryszard Wójcik (od 27 marca 2019 roku)

- Jan Zaworski (od 22 listopada 2018 roku)

Skład Rady Powiatu Lubartowskiego VI kadencji (2018-2023):

1. Bielski Antoni

2. Budka Jarosław

3. Czerska Izabela

4. Jackowski Andrzej

5. Krzyżanowski Piotr

6. Marzęda Tomasz

7. Mazurek Jan Wiesław

8. Mileszczyk Lucjan

9. Nastaj Tadeusz

10. Paprocki Jarema

11. Poznański Grzegorz

12. Pożak Janusz

13. Pożarowszczyk Jacek

14. Puła Fryderyk

15. Rodak Andrzej

16. Sławecki Jan

17. Starownik Marian

18. Wójcik Ryszard

19. Zaworski Jan

20. Zwoliński Jerzy

21. Zybała Ewa

 

Czego dowiemy się z Raportu o stanie Powiatu Lubartowskiego w 2018 roku?

Ile nas jest

Według informacji zawartych w Raporcie, na koniec I półrocza 2018 roku Powiat Lubartowski liczył 88 830 osób.

Ubiegły rok był szóstym z kolei, w którym odnotowano ujemny przyrost naturalny. Nasze województwo znalazło się obok 11 innych, w których w 2018 zmniejszyła się liczba ludności.

Wracając do Powiatu Lubartowskiego, w I półroczu było u nas gorzej, niż w Powiecie Parczewskim, czy Lubelskim.

Wyludniamy się.

Przyrost naturalny Powiat Lubartowski

Źródło: Raportu o stanie Powiatu Lubartowskiego w 2018 roku

Ramy organizacyjne
Oprócz władz Powiatu, w siedzibie Starostwa znajdują się następujące wydziały:
- Wydział Organizacyjno-Administracyjny (20 osób)
- Wydział Finansowy (11 osób)
- Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (8 osób)
- Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa (13 osób) 
- Wydział Architektury i Budownictwa (7 osób) 
- Wydział Oświaty i Sportu (3 osoby)
- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (9 osób, 8 osób, 3 osoby)
- Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych (3 osoby)
- Wydział Inwestycji i Rozwoju (6 osób)
- Wydział Spraw Społecznych (2 etaty)
Przy każdym wydziale znajdziemy informacje o tym, czym się zajmują i co zostało zrealizowane w 2018 roku.
W poprzednich latach pytaliśmy Starostwo Powiatowe o liczbę zatrudnionych od 2013 roku.
Tak też było w tym roku. Tego nie znajdziemy w Raporcie. Piszemy o tym w poprzednim numerze w materiale Nabór na wolne stanowiska urzędnicze.
W 2019 liczba zatrudnionych ogółem wynosi 111 osób, w tym na stanowiskach pomocniczych – 9. Na stanowiskach urzędniczych zatrudnia 102 osoby. Kolejny rok Starostwo nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – zatrudnia jedną osobę na stanowisku urzędniczym i płaci składki na PFRON. Od stycznia do lipca 2019 te wpłaty wyniosły łącznie kwotę 68 974 zł.

 

Budujemy

W 2018 roku udzielono 929 pozwoleń na budowę i było to o 169 więcej niż w roku 2017.

 

Jednostki organizacyjne Powiatu Lubartowskiego

Do jednostek organizacyjnych Powiatu Lubartowskiego należą szkoły i inne placówki.

Z Raportu dowiemy się, jaka jest struktura organizacyjna w placówkach, ile osób zatrudniają, zrealizowane plany i strategie, osiągnięcia. Można też dowiedzieć się o tym, jakie inwestycje były realizowane w szkołach. I ilu uczniów kontynuuje w nich naukę.

Łączna liczba uczniów w Zespole Szkół nr 2 w 2018 roku: 710 uczniów.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej – łączna liczba uczniów i słuchaczy – 798 osób.

Zespół Szkół w Kocku – 99 uczniów.

Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim - liczba na 30.09.2018 r. – 186 uczniów.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju - w roku 2018/19 placówka liczy 64 wychowanków.

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie - w roku szkolnym 2018/2019 zapisało się 590 wychowanków, uczestnicząc w 50 formach zajęć stałych.

Bursa Szkolna w Lubartowie – średnio ok. 80 wychowanków. Tu warto pochylić się nad Raportem: Od kilku już lat odnotowujemy w bursie wzrost liczby wychowanków z problemami natury emocjonalnej, z zaburzeniami nastroju, problemami przystosowawczymi, a także pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo i innymi deficytami natury psychologicznej i poznawczej. Praca z taką młodzieżą wymaga od wychowawców szczególnego zaangażowania i szerokich kompetencji oraz odpowiednich predyspozycji osobowościowych. Zbyt mała liczba wychowawców pracujących obecnie z młodzieżą nie jest

w stanie zapewnić możliwości dotarcia do każdego wychowanka i zagłębić się w jego potrzeby i oczekiwania. Natomiast indywidualizacja pracy z naszymi wychowankami jest kluczową metodą pracy i jednym z najważniejszych wyznaczników przynoszących efekty pracy i przyszły sukces życiowy naszych podopiecznych. Ponadto przy zbyt małej ilości wychowawców nie mamy odpowiedniej liczby godzin pracy opiekuńczo - wychowawczej na prawidłowe ułożenie tygodniowego rozkładu pracy opiekuńczo - wychowawczej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie - Poradnia swoim działaniem obejmuje miasto Lubartów oraz 12 gmin Powiatu Lubartowskiego. Uprawnionych do korzystania z usług poradni jest około 16 tys. dzieci i młodzieży. W roku 2018 skorzystało 1153 osoby.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – statystyka:

W okresie sprawozdawczym wydał dla osób dorosłych (po 16 roku życia) orzeczenia:

- o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 1 192

- o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 36

- odmowa ustalenia stopnia niepełnosprawności - 19

Ogółem: 1247 orzeczeń

 Dla osób przed 16 rokiem życia wydano orzeczenia:

- o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 166

- o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 16

- odmowa ustalenia niepełnosprawności- 1

 Ogółem: 183 orzeczeń

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

W roku 2018 hospitalizowano 11 476 pacjentów, udzielono 67 027 porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, 55 161 w ramach podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykonano 2 715 zabiegów operacyjnych.

Szpital zatrudnia 531 osób. W stosunku do początku roku na koniec ubyło nam czterech lekarzy, jedenastu pielęgniarek i trzech techników. Przybył jeden ratownik medyczny, dwóch sanitariuszy, dwie salowe, trzech pracowników gospodarczych i pięć osób w administracji. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie – na koniec 2018 pracowało tutaj 14 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie - zatrudnia pracowników w ramach 16,95 posiadanych etatów. W grudniu opieką obejmował 62 uczestników posiadających decyzje.

Dom Pomocy Społecznej w Kocku - Przeciętna liczba zatrudnionych w 2018 roku to 58,6 osób. Zatrudnionych zostało 16 osób, zwolnionych 11 osób.

Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. to 81 osób. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 roku wynosił 3 473,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim – zatrudnienie: 58,5 etatu. Na koniec roku 2018 w DPS mieszkało 92 osoby.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie – zatrudnienie 44 osób. Obszar działania: zarządzanie, budowa, przebudowa i ochrona w imieniu Powiatu lubartowskiego dróg powiatowych parkingów, placów obiektów inżynieryjnych ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, kanałów technologicznych oraz innych obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Lubartowskiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie – zatrudnienie na koniec 2018 roku – 45 osób. Z innych informacji, podanych przez PUP: Urząd otrzymał nagrodę specjalną Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz środki na finansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych za osiągnięte wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w 2017 roku tj. 81,29 % i efektywności kosztowej 10 704,15 zł.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie zatrudnia jedną osobę – dyrektora jednostki.

 

Finanse

Powiat Lubartowski w latach 2017-2018 nie zaciągał kredytów i pożyczek, natomiast spłacał zadłużenie powstałe we wcześniejszym okresie. Dochody Powiatu wzrosły, ale wzrosły też wydatki, a wśród wydatków bieżących najwięcej wydajemy na finansowanie edukacji, bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej, rodziny i utrzymanie dróg publicznych.

Zwiększyło się także pozyskanie środków zewnętrznych, w tym na projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”. Wspominamy o tym, ponieważ informacje o tym znajdują się w 2 numerze gazety w materiale pt. Kataster.

Nie wiemy, czy nasi czytelnicy pamiętają projekt, roboczo nazwijmy – Lotnisko w Niedźwiadzie, ale Powiat Lubartowski posiada 1 490 akcji Spółki: Międzynarodowy Port Lotniczy Lublin – Niedźwiada Spółka Akcyjna, ich wartość nominalna wynosiła na dzień 31.12.2013 r. (?) 149.000,00 zł. Rozumiemy, że ta wartość nie została zaktualizowana.

Plan dochodów z majątku Powiatu Lubartowskiego został wykonany w 100 i więcej procentach. Deficyt budżetu Powiatu na koniec roku wyniósł 613 903,37 zł.

 

Czwarty rozdział Raportu o stanie Powiatu Lubartowskiego stanowi informację o realizacji polityk, programów i strategii. Czyli misja, wizja i jak to mierzyć.

Wizja Powiatu Lubartowskiego:

Powiat Lubartowski miejscem atrakcyjnym, przyjaznym i bezpiecznym dla mieszkańców i inwestorów. To region efektywnie wykorzystujący zasoby turystyczne, promujący lokalną kulturę, tradycje i historię, posiadający dobrze rozwiniętą infrastrukturę, w którym otwarta na współpracę i sprawna administracja publiczna zapewnia wysoką jakość życia i rozwój gospodarki.

Misja Powiatu Lubartowskiego do 2022:

Kreowanie zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego zapewniającego odpowiedni poziom i jakość życia mieszkańców w oparciu o potencjał rozwojowy, zasoby i walory Powiatu, rozwój infrastruktury oraz partnerską współpracę i efektywną promocję.

Mierzymy, czyli cele i realizacja

Cel strategiczny 1: Rozwój edukacji publicznej. Znajdują się tutaj np. wydatki na modernizację placówek edukacyjnych, zdawalność egzaminów maturalnych.

Cel strategiczny 2: Podniesienie jakości usług medycznych oraz poprawa stanu zdrowia mieszkańców Powiatu.

W tym punkcie np. wysokość nakładów poniesionych na modernizację, rozbudowę i wyposażenie placówek ochrony zdrowia (w 2018 – ZERO zł z budżetu Powiatu), liczba imprez i projektów służących ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej, liczba wdrożonych programów promocji i profilaktyki zdrowotnej.

Cel strategiczny 3: Zapewnienie efektywnej opieki społecznej dla potrzebujących mieszkańców powiatu, w tym osób niepełnosprawnych oraz rozwój skutecznej polityki prorodzinnej. W tym np. podsumowanie wydatków dla PCPR, DPS w Kocku, dotacje dla Jadwinowa, Kocka, czy Ostrowa Lubelskiego. Kwota wydatków na pomoc społeczną 12 449 722,00 zł w 2018 roku.

Cel strategiczny 4: Rozwój infrastruktury technicznej

Przebudowy i remonty dróg powiatowych i wspomniany projekt „e-Geodezja cyfrowy zasób

geodezyjny województwa lubelskiego”. Jeśli chodzi o modernizację dróg powiatowych to w 2018 jest to 15 500 mb, a zbudowanych i rozbudowanych ciągów pieszych i rowerowych – 11 200 mb.

2018 :

- budowa chodnika w Skrobowie Kol. (Gm. Lubartów)

- budowa chodnika w Łucce (Gm. Lubartów)

- budowa ścieżki rowerowej w Skrobowie Kol. (Gm. Lubartów)

- budowa chodnika wzdłuż Al. Tysiąclecia w Lubartowie

- przebudowa mostu w m. Leszkowice na rzece Wieprz (Gm. Ostrówek)

Cel strategiczny 5: Zwiększenie atrakcyjności Powiatu

A w nim Dożynki Powiatu Lubartowskiego i Złoty Lampart. W pozycji Dożynki znajdziemy wydatek w wysokości – ok.150 tys. Ile wynosi to „około” – nie wiemy.

Cel strategiczny 6: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu

Realizację tego celu założono przez budowę chodników przy drogach powiatowych, wyposażenie młodzieży szkolnej w elementy odblaskowe oraz zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez KP PSP w Lubartowie.

Cel strategiczny 7: Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy

Czyli Powiatowy Urząd Pracy ma realizować swoje zadania statutowe. Stopa bezrobocia w Powiecie w 2018 – 10,8%. Zostało utworzonych 16 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z innych środków PUP w Lubartowie i jedno finansowane przez PFRON.

Raczej nie w Starostwie Powiatowym, bo dalej płacimy.

Przypominamy, że w tym roku do lipca już 68 974 zł. Ile w 2018? W Raporcie tych danych nie znajdziecie.

Cel strategiczny 8: Budowa społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców.

W tym punkcie: wspieranie lub współrealizacja z NGO projektów społecznych poprzez wzmocnienie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju powiatu.

 

Inne podsumowania w Raporcie

Znajdziemy tu informacje o realizacji programów przyjętych przez Powiat Lubartowski, czyli:

- Program współpracy Powiatu Lubartowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014 – 2020

- Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020

- Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Lubartowskim na lata 2013 - 2018.

- Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

 

W 2018 roku Rada Powiatu zebrała się 12 razy i podjęła 77 uchwał. Żadna z nich nie została unieważniona.

VI część to powiatowe inwestycje: drogowe i nie tylko. Ile i z jakich środków zostały zrealizowane.

Wśród podanej wysokości pozyskanych przez poprzednie władze Powiatu środkach zewnętrznych, znajdują się także informacje o tym, które programy są jeszcze w trakcie realizacji.

Raport o stanie Powiatu Lubartowskiego liczy 164 strony.

Raport o stanie Gminy Miasto Lubartów liczy 67 stron.

Gdzie się znajduje? Nie, wcale nie w dokumentach strategicznych, wykazach, sprawozdaniach i tym podobnych. Znajduje się w projektach uchwał„- do pkt 5f porządku obrad - RAPORT O STANIE GMINY MIASTO LUBARTÓW za 2018 rok”.

Raport o stanie Gminy Miasto Lubartów+