Lubartów, czerwiec 2020

Raport o stanie Powiatu Lubartowskiego

Zdjęcie_ Luksus n - Praca własna, CC BY-

Zdjęcie: Luksus n - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl

Subiektywny (nasz)wybór informacji. 

Jak jest? W sumie, różnie. Pozytyw - przy tak skonstruowanym Raporcie, chociaż nie wolnym od braków – łatwo porównać wskaźniki na przestrzeni roku, a miejscami – kilku lat. To pozwala ocenić zmiany. Zadłużenie wzrosło, ale wzrosły też inne pozycje: dochody, pozyskane środki zewnętrzne. Mniej sesji, więcej uchwał. Zmniejszyła się liczba wypadków drogowych, za to znacznie wzrosła liczba przestępstw. Stopa bezrobocia sukcesywnie spada od 2015. Rośnie liczba osób niepełnosprawnych. To, co nie jest dobre, to, że z danych uzyskanych z 13 ośrodków pomocy społecznej wynika, że dominującymi problemami są: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Dużo więcej dzieci korzysta ze wsparcia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Czy dlatego, że większa ich liczba tego wsparcia wymaga, czy Poradnia oferuje więcej zajęć – tego nie wiemy. Nasi czytelnicy pytają często o zatrudnienie. Jeśli chodzi o Starostwo Powiatowe, to tutaj w 2019 roku, rewolucji kadrowej nie było. Drugą jednostką, która zajmuje uwagę mieszkańców jest szpital.

 

Spada wskaźnik ujemnego przyrostu naturalnego.

Jest nas co prawna mniej, niż było, ale zmniejsza się ujemny przyrost naturalny.

Poprzednio było to -118, obecnie -93.

Według Raportu za 2018 na koniec I półrocza 2018 roku Powiat Lubartowski liczył 88 830 osób. Na koniec 2019 – 88 789.

Zatrudnienie w Starostwie Powiatowym

Oprócz władz Powiatu, w siedzibie Starostwa znajdują się następujące wydziały:
- Wydział Organizacyjno-Administracyjny (19 osób) – ubył jeden etat.
- Wydział Finansowy (12 osób) – przybył jeden etat
- Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (8 osób) – bez zmian
- Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa (13 osób) – bez zmian
- Wydział Architektury i Budownictwa (8 osób) – przybył jeden etat 
- Wydział Oświaty i Sportu (3 osoby) – bez zmian
- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (9 osób+2, 8 osób+1, 3 osoby)
- Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych (1,5 etatu)
- Wydział Inwestycji i Rozwoju (6 osób) – zlikwidowany, zamiast tego:

1. Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu (4 etaty)

2. Wydział Promocji i Rozwoju Regionalnego (3 etaty)

3. Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (1 etat)

- Wydział Spraw Społecznych (3 etaty)

Przy każdym wydziale znajdziemy informacje o tym, czym się zajmują i co zostało zrealizowane w 2019 roku.

Budujemy

W 2018 roku udzielono 929 pozwoleń na budowę i było to o 169 więcej niż w roku 2017.

W 2019 budowaliśmy mniej, bo pozwoleń wydano 850. W 2019 roku odmówiono zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oraz wniesiono sprzeciw w formie decyzji dla 93 inwestycji.

W podziale na Gminy i Miasto Lubartów ilość wydanych pozwoleń wygląda następująco: − Gmina Lubartów: 220 − Miasto Lubartów: 202 − Gmina Niedźwiada: 56 − Gmina Kamionka: 70 − Gmina Serniki: 33 − Gmina Michów: 43 − Gmina Kock: 54 − Gmina Firlej: 52 − Gmina Ostrów Lubelski: 30 − Gmina Uścimów: 27 − Gmina Ostrówek: 24 − Gmina Abramów: 27 − Gmina Jeziorzany: 12

Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest zatrudniony na ½ etatu. W 2019 roku wskaźniki jego działalności są następujące:

− liczba udzielonych konsumentom porad (osobiście i telefonicznie) – 201, − liczba udzielonych konsumentom wyjaśnień pisemnych – 1, − liczba wystąpień do przedsiębiorców (interwencji) w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów - 29, − pomoc w sporządzaniu pozwów sądowych i pism procesowych - 9 spraw, − działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym (zamieszczanie informacji o tematyce konsumenckiej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, prowadzenie tablicy ogłoszeń z materiałami edukacyjno – informacyjnymi, przekazywane konsumentom ulotek, broszur oraz wzorów pism niezbędnych do podejmowania stosownych czynności w sprawach konsumenckich w przyszłości).

Edukacja

Łączna liczba uczniów w Zespole Szkół nr 2 w 2018 roku: 710 uczniów. W 2019 – 697.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej – łączna liczba uczniów i słuchaczy w 2018 – 798 osób. W 2019 – 922.

Zespół Szkół w Kocku – 2018 rok - 99 uczniów. 2019 – 136 uczniów.

Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim - liczba na 30.09.2018 r. – 186 uczniów. Analogicznie w 2019 – 216 uczniów.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Firleju - w roku 2018/19 placówka liczy 64 wychowanków. Brak danych o 2019.

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie - w roku szkolnym 2018/2019 zapisało się 590 wychowanków, uczestnicząc w 50 formach zajęć stałych. W 2019/2020 – 662 wychowanków i 60 stałych form zajęć.

Bursa Szkolna w Lubartowie – średnio ok. 85 wychowanków.

 

Tu warto pochylić się nad Raportem: Od kilku już lat odnotowujemy w bursie wzrost liczby wychowanków z problemami natury emocjonalnej, z zaburzeniami nastroju, problemami przystosowawczymi, a także pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo i innymi deficytami natury psychologicznej i poznawczej. Praca z taką młodzieżą wymaga od wychowawców szczególnego zaangażowania i szerokich kompetencji oraz odpowiednich predyspozycji osobowościowych. – ten problem jest sygnalizowany także w tym Raporcie. Jednak w 2019 czytamy, że zatrudniono dodatkowo wychowawcę, będącego jednocześnie terapeutą uzależnień. Pozytyw.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie - Poradnia swoim działaniem obejmuje miasto Lubartów oraz 12 gmin Powiatu Lubartowskiego. Uprawnionych do korzystania z usług poradni jest około 16 tys. dzieci i młodzieży. W roku 2018 skorzystało 1153 osoby. W 2019 – 1323. Czy mamy więcej dzieci, które wymagają specjalistycznego wsparcia, czy możliwość przyjmowania większej ich liczby?

Warto wiedzieć.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – statystyka w stosunku do 2018 (po ukośniku dane za 2019):

W okresie sprawozdawczym wydał dla osób dorosłych (po 16 roku życia) orzeczenia:

- o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 1192/1349

- o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 36/36

- odmowa ustalenia stopnia niepełnosprawności – 19/34

Ogółem: 1247 orzeczeń/1419 orzeczeń

 Dla osób przed 16 rokiem życia wydano orzeczenia:

- o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 166/153

- o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 16/16

- odmowa ustalenia niepełnosprawności- 1/4

 Ogółem: 183 orzeczeń/za 2019 – 173 orzeczenia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

W ubiegłym roku największą dyskusję wywołała zmiana w strukturze zatrudnienia, szczególnie jeśli chodzi o pielęgniarki, których ubyło nam w 2018 jedenaście. W 2019 było sporo zmian, jeśli chodzi o zatrudnienie, więc podajemy za Powiatem w tabeli:

SP ZOZ Lubartów zatrudnienie

Jeśli chcemy się dowiedzieć, jaki jest wynik finansowy szpitala, to nie z Raportu.

Zarząd Dróg Powiatowych

Na dzień 31.12.2019 r. Zarząd Dróg Powiatowych zatrudniał 47 pracowników. W roku 2019 zostało przyjętych 5 nowych pracowników w tym 1 na stanowisko urzędnicze zatrudniony w drodze konkursu, 2 pracowników zwolniło się na swoją prośbę.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie – zatrudnienie na koniec 2018 roku – 45 osób. Z innych informacji, podanych przez PUP za 2018: Urząd otrzymał nagrodę specjalną Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz środki na finansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych za osiągnięte wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w 2017 roku tj. 81,29 % i efektywności kosztowej 10 704,15 zł.

Za 2019 – Zatrudnienie 44 osoby. Urząd otrzymał nagrodę Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz środki na finansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne za osiągnięte wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w 2019 roku tj. 86,39 % i efektywności kosztowej 9 038,08 zł.

Finanse

Powiat Lubartowski w latach 2017-2018 nie zaciągał kredytów i pożyczek, natomiast spłacał zadłużenie powstałe we wcześniejszym okresie. W roku 2019 Powiat wyemitował obligacje samorządowe w łącznej wysokości 27 591 000,00 zł. Zadłużenie na koniec roku 2019 wzrosło do kwoty 36 086 108,00 zł. Dochody Powiatu Lubartowskiego zwiększyły się z 87,8 mln zł do 108,4 mln zł. Wydatki Powiatu Lubartowskiego zwiększyły się z 88,3 mln zł do 110,2 mln zł. Tradycyjnie największą ich część stanowią wydatki na finansowanie edukacji, bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej, rodziny i utrzymanie dróg publicznych. Pozyskane środki zewnętrzne zwiększyły się z 11,1 mln zł do 13,00 mln zł. W roku 2019 obok środków pochodzących ze źródeł wymienionych wyżej a pochodzących w znacznej mierze z budżetu Unii Europejskiej Powiat pozyskał znaczące środki z Funduszu Dróg Samorządowych, pozwoliło to rozpocząć przebudowę 6 dróg powiatowych.

W Raporcie przeczytamy też o różnych celach. I tu też kilka wybranych:

Cel strategiczny 3: Zapewnienie efektywnej opieki społecznej dla potrzebujących mieszkańców powiatu, w tym osób niepełnosprawnych oraz rozwój skutecznej polityki prorodzinnej

Kwota wydatków na pomoc społeczną

2015 - 11 740 047,00 zł, 2016 - 11 390 658,00 zł, 2017 -  11 865 592,00 zł, 2018 - 12 449 722,00 zł, 2019 - 13 552 092,73 zł

Cel strategiczny 4: Rozwój infrastruktury technicznej

Mierzalna np. długością zmodernizowanych dróg powiatowych:

2018 – 15 500 mb/2019 – 16 087 mb

Długością zbudowanych i rozbudowanych ciągów pieszych i rowerowych:

2018 – 11 200 mb/2019 – 3 466 mb

Wysokość nakładów poniesionych na inwestycje drogowe

2018 - 13 815 649,23 zł/ 2019 - 10 490 847,09 zł

Cel strategiczny 6: Podniesie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu

2019: Budowa chodników przy drogach powiatowych – ok.1 000 000,00 zł

Liczba przestępstw 2018 – 1198/ 2019 – 1544

Wypadki drogowe 2018 – 40/ 2019 – 33

Cel strategiczny 7: Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy

Stopa bezrobocia 2018 – 10,8%/2019 – 10,3% a zatem spada od 2015 roku.

Inne podsumowania w Raporcie

Wśród zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jedno, pod nazwą „Prowadzenie przez organizację pozarządową na terenie Powiatu Lubartowskiego 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019” było realizowane przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja”.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014 – 2020

Jest informacja o tym, jakie działania były podejmowane. Ile osób było nimi objętych i jaka jest ich skuteczność – tego z Raportu się nie dowiemy.

Dowiemy się za to, że w Powiecie rośnie liczba osób niepełnosprawnych. Prowadzenie działań skierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin jest niezbędnym warunkiem wspomagającym zwiększenie aktywności tej części społeczności powiatu. Wszelkie przedsięwzięcia służące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych są nieodzownym czynnikiem w poprawie warunków ich życia. Osiągnąć to można poprzez tworzenie warunków do integracji osób niepełnosprawnych z najbliższym otoczeniem społecznym, przeciwdziałanie izolacji rodzin z osobą niepełnosprawną oraz przygotowanie ich do samodzielnego życia.

Czy to znaczy, że Starostwo zamierza osiągnąć lub już osiągnęło odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dając dobry przykład innym jednostkom? Jak czytaliśmy PZON wydał w 2019 roku 1349 orzeczeń o niepełnosprawności. W ramach pośrednictwa pracy osoby niepełnosprawne uzyskały wsparcie w postaci: 56 propozycji pracy, 22 propozycji stażu. W 2019 roku zgłoszono 40 ofert pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Diagnoza problemów społecznych

Z danych uzyskanych z 13 ośrodków pomocy społecznej wynika, że dominującymi problemami są: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność.

Pamiętać należy, ze lista problemów jest znacznie dłuższa. W porównaniu do zeszłego roku, zmniejszyła się liczba osób ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych i długotrwale chorych w powiecie.(O ile?) Zmiany te można częściowo uzasadnić tym, że beneficjenci ops podejmują aktywność zawodową, podnoszą swoje kwalifikacje, a także są wspierani finansowo przez rządowy Program „500+”, a także program „Dobry Start”. Na uwagę zasługuje fakt, iż w 2019 roku liczba rodzin doświadczających przemocy zwiększyła się w stosunku do roku 2018 o 7 rodzin. Natomiast procedurę „Niebieskie Karty” wszczęto 210 razy, czyli o 29 kart mniej w stosunku do roku poprzedniego. Także liczba posiedzeń Zespołów Interdyscyplinarnych oraz grup roboczych zmniejszyła się. Świadczyć to o mobilizacji i zaangażowaniu służb działających na rzecz osób pokrzywdzonych, przez co wsparcie na ich rzecz jest wielofalowe i profesjonalne.

Administracyjnie

W 2018 roku Rada Powiatu zebrała się 12 razy i podjęła 77 uchwał. Żadna z nich nie została unieważniona. W 2019 roku Rada Powiatu w Lubartowie odbyła 8 sesji podczas których podjęła 99 uchwał.