Lubartów, wrzesień 2020

Skarga na pracownika samorządowego

Publikujemy treść skargi, jaką złożyliśmy na jednego z pracowników Urzędu Miasta Lubartów - Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Artura Kuśmierzaka.

Mieszkańcy mogą go również kojarzyć z list wyborczych komitetu obecnego Burmistrza, skąd kandydował na radnego. 

Z próbami deprecjonowania naszych działań, umniejszaniem dokonań i atakami z mównicy podczas sesji Rady Miasta mieliśmy już do czynienia. W wielu przypadkach nie spotkało się to z naszej strony z żadną reakcją, ponieważ uczestnictwo w polityce, także polityce lokalnej, czy niechęć zasadniczo każdej władzy do kontroli społecznej, każe nam być przygotowanym na rozmaite działania.

Tym razem nie pozostawiamy sprawy bez odpowiedzi, ponieważ sprawa dotyczy osoby, która jest pracownikiem urzędu. Czyli osobą, która która de facto pełni rolę służebną w stosunku do wspólnoty samorządowej, której mieszkańcy Lubartowa są członkami. A z racji pełnionej funkcji - odpowiedzialną za komunikację społeczną, promocję i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Z iloma jeszcze "współpracuje" w ten sposób? 

Do zadań Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej, którym kieruje Naczelnik Artur Kuśmierzak należy:
1. W zakresie promocji Miasta, komunikacji społecznej i współpracy międzynarodowej:

 1. podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządności wśród mieszkańców Miasta;

 2. przygotowywanie oraz publikacja materiałów informacyjnych i promocyjnych o Mieście;

 3. dbanie o bieżący, właściwy i rzetelny przepływ informacji o działalności samorządu pomiędzy Urzędem a mieszkańcami Miasta oraz współpraca w tym zakresie z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Miasta;

 4. planowanie i koordynacja działalności w zakresie realizacji promocji Miasta oraz bieżąca współpraca z Lubartowskim Ośrodkiem Kultury w celu wspólnej realizacji tych zadań;

 5. podejmowanie inicjatyw i uczestnictwo w przedsięwzięciach służących budowaniu wizerunku Miasta poprzez udział w targach, prezentacjach oraz innych wydarzeniach o charakterze promocyjnym;

 6. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami i organizacjami, a także instytucjami społecznymi i kulturalnymi w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych;

 7. realizacja zadań w zakresie tworzenia nowych produktów promocyjnych oraz prowadzenie dystrybucji materiałów promocyjnych i gadżetów;

 8. współpraca przy redagowaniu stron internetowych Miasta oraz opracowywanie i publikacja materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym dla mieszkańców;

 9. opracowywanie i realizacja programów współpracy międzynarodowej, w tym:
  a) organizowanie pobytów delegacji zagranicznych oraz organizowanie wyjazdów delegacji władz Miasta do miast partnerskich;
  b) tłumaczenie korespondencji zagranicznej (tj. pism, zaproszeń, podziękowań oraz opracowań tematycznych) będącej w zakresie merytorycznym Biura;
  c) utrzymywanie i rozwój kontaktów z miastami partnerskimi i innymi podmiotami z zagranicy.

 10. współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami, których członkiem jest Miasto lub z którymi podejmuje wspólne inicjatywy;

 11. podejmowanie działań związanych z pozyskiwaniem finansowych środków pozabudżetowych przez Miasto na realizację projektów nieinwestycyjnych w zakresie współpracy międzynarodowej oraz współdziałanie w tym zakresie z wydziałem Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;

 12. realizacja zadań w zakresie komunikacji społecznej, w tym związanych z przeprowadzaniem konsultacji społecznych i konferencjami prasowymi Burmistrza Miasta;

 13. aktualizowanie treści stron internetowych prowadzonych przez Miasto przy współpracy z Biurem ds. Informatyki;

 14. współdziałanie i koordynacja zadań Miasta realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej;

 15. uczestniczenie w realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego oraz przeprowadzeniem wyborów do Rady Seniorów i współpraca w tym zakresie z Wydziałem Administracyjno - Organizacyjnym;

 16. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta przy realizacji wszelkich form promocji.

2.W zakresie kultury i sportu:

 1. koordynowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez miejskie instytucje kultury;

 2. kreowanie i inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych;

 3. opracowywanie projektów i planów rozwoju edukacji i kultury w mieście;

 4. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami oraz twórcami indywidualnymi w zakresie prowadzonej działalności kulturalnej;

 5. prowadzenie rejestru samorządowych instytucji kultury;

 6. koordynowanie zadań związanych z organizacją uroczystości patriotycznych w mieście, w tym uroczystości państwowych i rocznic;

 7. opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych w mieście przy współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz organizacjami działającymi w tym zakresie;

 8. koordynacja prac związanych z dokonywaniem wpisów do Księgi Pamięć i Zobowiązanie;

 9. przygotowywanie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora samorządowych instytucji kultury oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

 10. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów instytucji kultury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

 11. organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz udzielania pomocy organizacjom i klubom sportowym;

 12. koordynowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadzór nad prawidłowością wykorzystania bazy sportowej;

 13. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów Burmistrza Miasta;

 14. projektowanie zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3. W zakresie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi:

 1. organizowanie i koordynacja współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

 2. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności w zakresie zlecania zadań własnych Miasta i udzielania dotacji na ich realizację;

 3. coroczne opracowywanie i realizacja Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 4. przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

 5. przygotowywanie projektów umów na realizację zlecanych zadań publicznych;

 6. analiza składanych przez organizacje pozarządowe sprawozdań z realizacji zadań publicznych;

 7. wykonywanie zadań w zakresie kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych finansowych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań Miasta;

 8. prowadzenie i aktualizacja bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Miasta, w tym realizujących zadania publiczne z budżetu Miasta;

 9. organizowanie spotkań dotyczących współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

 10. przygotowywanie projektu sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi;

 11. sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zleconych zadań Miasta, w uwzględnieniu poprawnej realizacji zawartych umów z organizacjami pozarządowymi, w tym wykonywanie czynności w zakresie związanym z zatwierdzaniem sprawozdań;

 12. organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym;

 13. promowanie działań organizacji pozarządowych, wolontariuszy, aktywności obywatelskiej i dialogu społecznego w Mieście;

 14. prowadzenie spraw w zakresie wyrażania zgody na używanie symboli miasta przez podmioty zewnętrzne;

 15. realizowanie zadań związanych z uczestnictwem Burmistrza w patronatach i komitetach honorowych;

 16. współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi ukierunkowanymi na rozwój Miasta;

 17. monitorowanie zadań publicznych powierzonych do realizacji podmiotom i organizacjom pozarządowym, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tak Naczelnik realizuje swoje zadania. A taka jest nasza reakcja.

FB MOL Artur Kuśmierzak